Kristendommens fatale skavank

Et etisk hovedspørsmål i vår tid

Hvorfor er vi, den kristne kulturs folk blitt verdenshistoriens verste militarister og folkemordere? For 50 år siden ble vi skyldige i den farligste internasjonale krise i menneskehetens historie (Cuba-krisen). Etter innbyrdeskriger, kolonikriger og verdenskriger hadde kristenhetens ledende nasjoner skapt og tatt i bruk krigshistoriens verste utslettelsesvåpen, og sto splittet i to topprustede maktblokker, klar til å knuse hverandre. 

Den kristne verdens døpte og "frelste" folk var blitt selvmords-terrorister, og truet hele menneskeheten. Nervøse kristne presidenter og ledende militærpolitikere studerte Joh. Åpenbaring, mens de holdt menneskehetens skjebne i sine hender. Det kunne lett gått galt. "I blinde mot katastrofen" het boken til en av dem. Faren var akutt til langt ut i 80-årene. Hvem kan påstå at den er over så lenge ødeleggelses-våpnene eksisterer? 

Hvorfor er dette blitt vår situasjon? Fordi vi har valgt oss en religion hvis lære om gud og menneske lider av en etisk grunnskade, hevder religionsforskeren og teologikritikeren Andreas Edwien. Fordi kristendommens personifiserte, derfor voldelige og rasistiske dualisme splitter menneskene i "gode" og "onde", og fordi den er krigens og folkemordets ideologi. Navn som Gulag, Auschwitz, Hiroshima, Vietnam, Kosovo, Kambodia, Rwanda peker på folkemord som i følge Edwien har sin hovedårsak i vår europeisk-kristne voldsdualisme.

Vi er de hovedskyldige, fordi vi - i vår religiøse underutvikling - i en lang generasjonsrekke har dyrket og misjonert for denne dualismen, og for en gud som er tegnet i oldtidsmannens bilde. Fordi denne guden - på tross av rollen som livets skaper med gode og menneskevennlige egenskaper - opptrer som voldsmann, krigfører, terrorist, torturist, folkemorder og verdensødelegger. Fordi vi har latt våre kirker  belære oss om at denne guden er "vår himmelske far", og at vi er "skapt i hans bilde". Fordi atomvåpnene er den "metastase" som til slutt ble fremkalt av vår religions krigs- og ødeleggelsesteologi. Fordi vi har autorisert religionshistoriens verste voldsforestilling, helveteslæren, og brukt den som trussel mot tilhengere av andre religioner og livssyn som ikke aksepterer våre dogmer, med jøder og muslimer særlig utpekt og "fordømt". Fordi dette gjorde oss til jødenes tusenårige forfølgere - og folkemordere - i dag med Midtøsten-tragedien som konsekvens. 

De etiske og åndelige verdier må reddes ut av dette voldsteologiske barbari.

----------------

Denne utfordringen, i en bok som utkom under siste del av "den kalde krigen" (Er kristendommen en fare for verdensfreden?, 1977/1986) har vår statskirkes teologer hittil vist seg å ha makt til å undertrykke.

Hvor lenge skal de fritas for å svare? 

 

21.08.2012

G. Ullestad