Korset - et voldsmettet symbol

Korsets provokasjon

 
"Kan vi ha et flagg med et kors når vi lever i et multikulturelt samfunn. Svaret tror jeg er nei", skriver sokneprest Gisle Meling nylig på Verdidebatt.
 
"– Men det er en kjensgjerning at hele det kristne budskapet er integrert i det norske flagget".
 
Ja, han har nok rett i dette, men hvorfor kan han ikke forklare for "folkekirkens" medlemmer hva det kristne kors symboliserer?
 
Vårt Lands debattredaktør, Johannes Morken, følger opp med en kommentar - en innvitt til debatt -  i innlegget 22/5: "Korset ut av det norske flagget?". 
 
Det er grunn til å spørre: hvorfor skal vi, en fredelig nasjon, ha et torturredskap i vårt flagg? Helt siden jeg på Verdidebatt i juni 2010 rettet et kritisk søkelys på korsets symbolikk, har det ikke vært et tema i debatten at korset er et kristen voldssymbol. Slik jeg har beskrevet korset på Verdidebatt har jeg gjort det helt klart at korset har intet å gjøre med et freds- og forsoningssymbol.
 
Innlegget nedenfor ble av undertegnede publisert 17. juni 2010 på Verdidebatt (her: med noen små revideringer).
-
------------------------  

Gjennom historien har korset vært et symbol på religionsforfølgelse og sekterisme. Korset var et romersk henrettelsesvåpen, et uttrykk for voldsmakten. Det er et kunstig resonnement som ligger bak bruken av korset i en motsatt betydning av det voldsteologiske innhold, som er blitt omdreiet av kirken å gi det en positiv verdi som aldri har foreligget. 

Korset står for tortur og død. Kristendommen ble presset, diktert og truet på det norske folk. Kong Olav, som vi kaller for «den hellige», kristnet sine landsmenn ved å presse sultne huggormer ned gjennom halsen på folk. Korsfarerne i middelalderen sørget for at korssymbolet ble fylt med aggressiv antisemittisme, og det innholdet har aldri og kan aldri forlate korset.

 

Det påstått positive ved korset er for lengst gått over i historien og står for falske verdier. Vi kan jo sammenligne korsets symbol med jødedommens symbol: en stjerne, og islam: en halvmåne. Begge disse symboler har en kosmisk dimensjon.

 

Det kristne KORS er lurt på oss av kristen-teologisk herskesyke. Kirken kan beholde korsflagget, hvis den ikke kan oppgi sin barbariske eskatologi. Hvis det er meningen at staten skal skilles fra kirken (som dens autoritet for konstitusjon og lover), så må staten la kirken ta korset med seg. Et folk må ha et nasjonalt symbol, som forener alle landets borgere. Det er et formål som korset kommer i stadig skarpere konflikt med.  

Jeg foreslår følgende:  Sett sammen en gruppe av våre beste kunstnere (som står nøytrale overfor religioner) og gi dem i oppdrag å lage forslag til et nytt nasjonal-symbol. Jeg selv håper snart å få oppleve en 17. mai uten kors.

 

Generalsekretær i Humanetisk Forbund (HEF), Kristin Miles forsvar for korsflagget virker personlig  motivert og tar ikke hensyn til objektive interesser. Å avvise korset som et religiøst symbol i dag er både historieløst og kunnskapsløst. 

Det underliggende motiv er kanskje å benytte korsflagget som et symbol mot for sterk innvandring av andre religioner, men der må vi bruke andre virkemidler enn et så ensidig religiøst og teologisk symbol som korset. Det må være mulig å finne et mer effektivt symbol for våre nasjonal-demokratiske verdier enn et som er ladet med et religiøst-autoritært innhold, blottet for demokratiske  idealer.

HEF-journalist og religionsviter Helene Lindqvist spør om noen mener seg fornærmet over korset i flagget?  Bare å stille et slikt spørsmål er avslørende. Jeg kan forsikre Lindqvist om at jeg er like fornærmet som om hun hadde sagt at hvis jeg ikke omvender meg til kristentroen, er jeg allerede dømt (jf. Joh. 3. 18). 

Lindqvist bør ikke ta for gitt at alle ikke-kristne lesere på dette forum (eller nordmenn generelt) er like teologisk ureflektert som hun selv.

Jeg registrerer med stor interesse at både Helene Lindqvist og Elias Vågnes støtter seg til Kristin Miles uttalelse i denne flagg-saken (kfr. www.fritanke.no). Av en religionsviter med mastergrad fra  Universitetet i  Bergen hadde jeg forventet atskillig større grad av faktisk nøktern religionshistorisk informasjon og refleksjon om korsets betydning enn de flåsete og subjektive bemerkninger Helene Lindqvist fremfører på denne tråden (vi ser at flere humanetikere ironisk nok forsvarer korsflagget).  

Den merkverdige «legering» mellom kristendom  og  humanisme  som holder på å flyte inn i HEF er sørgelig og meget betenkelig. Kristendommen er uløselig  sementert i det autoritære menneskesyn, hvor KORSET er «pisken» som holder den totalitære ideologi  på plass innenfor sitt diktatur.

 

Korsets  symbolikk

 

Jeg gjengir nedenfor en del sitater fra  J. Ursins  bok:  Kristne symboler (Land og Kirke  1949, s. 68 flg.), hvor forfatteren vil forklare  «kristendommens sinnbilder». Forfatteren var i mange år prest ved den norske kirkes sjømannskirke i  London. Etter sin hjemkomst fra  London ble han oppfordret av en Oslo-avis til å skrive en artikkelserie vedrørende kristelig  symbolikk. 

«Nevnte avisartikler er lagt til grunn for nærværende bok», opplyser Ursin i forordet (visstnok den første i sitt slag i Norden). I forordet ber forfatteren om at denne håndboken i kristelig symbolikk vil bidra til  Guds rikes fremme.

Undertgnede gjør oppmerksom på at alt som nedenfor er oppgitt i  kursiv skrift  er hentet fra J. Ursins  bok. Det er  Ursins  utlegninger av  korsets  symbolikk jeg nedenfor refererer:

«Korset  er det samlende merket for alle  Kristus-tilbedere... det er korset som skiller mellom folkene, mellom levende og døde. De som går utenom korset, går utenom Kristus...

Det finnes i kunsten en mengde forskjellige korstyper.

(J. Ursin nevner og beskriver en rekke korstyper:  det nakne kors, det latinske kors, det greske kors, det  «gammeltestamentlige»  eller  «egyptiske»  kors,  Andreas-korset,  kors-kvadratet... Hakekorset blir  ikke  nevnt, til tross for at boken ble utgitt bare fire år etter  2. verdenskrig).

Ursin forklarer kosfestelsesbildets symbolikk i kunsten på følgende måte:

«Jesu kors var plantet i jorden, dets topp gikk mot himmelen, dets tverrstykke pekte horisontalt i hver sin retning  (her henviser  Ursin til Salme 139. 7-10).  Enn videre at Jesu  offer hadde sin virkning i himmel, i dødsriket,  og til jordens ytterste ender. Korset er dannet slik at det ene tre settes på tvers av det annet.  På Golgata møtes det som gikk på tvers av hverandre.  Himmelen møtte jorden - på tvers – og dannet kors.  Gud møtte mennesket – på tvers - og det ble kors.  Guds hellighet møtte menneskenes synd – på tvers – og i kors.  Kjærligheten møtte hat – på tvers – i kors.  Nåde møtte skyldighet – likeledes på tvers - i kors.

Men likesom tverrtreet er felt inn i og forenet med lengdetreet i korset,  således forener også korset disse skarpe motsetninger... i korset går motsetningen opp i hverandre og forenes.  Det er korsets gåte.  I korset møter Gud mennesket slik det er – og forlikes.  Her møtes Guds hellighet og menneskets hesligste synd - og alt er godt.

Korset er videre et seierens og livets symbol.  Dette kommer undertiden frem ved at det er malt et kranium  (av og til også knokler)  ved korsfoten.  Meningen er at i den første  Adam måtte alle dø,  men nå – i den annen  Adam,  Jesus  Kristus – er døden overvunnet.  Derfor ligger kraniet ved korsets fot.  I den korsfestede  Kristus  begynner det nye liv.

(Hursin  forteller at også  «blad og grener» ved korsets fot samt  «slangen»  ved korsets fot skal symbolisere at  «satan og synden er overvunnet»).

I den bibelske skildring understrekes sterkt at  Herren var  ensom  i lidelsen:  «Alle forlot ham og flyktet»... Kristus  var jo i hele sitt jordeliv på en måte den ensomme:  «Han kom til sitt eget, men Hans egne tok ikke i mot Ham».  Men aldri var  Han  mer ensom enn i lidelsen og mørket på  Golgata,  forkastet av mennesker og forlatt av  Gud... På  Golgata er frelsens symbol og det store veiskille.  Vi minnes om dette når vi ser presteklærne i vår kirke.  Prestene har jo på sine presteklær ofte de tre kors.  Det store - messehagelen – skal minne om frelsens merke,  Jesu  Kristi  kors.  De to små kors som mange prester bærer i snoren på sitt bryst,  har fått den symbolikk at de skal minne om de to kors som sto sammen med  Golgata-korset.  De skal minne om valget:  FRELSE eller  FORTAPELSE.

Etter tradisjonen var røveren på  Herrens  høyre  side den som valgte livets vei.  Dette siste kommer symbolsk frem derved at såret i  Jesu  side er på hans  høyre  side  (på tilskuerens  venstre).  Det var ved  Jesu  sår og blod at også denne røveren ble frelst.  At Jesu  sår og likeledes røveren som omvendte seg og ble frelst,  er på  Hans  høyre  side,  minner om  Jesu ord i  Matt.  25. 33...

Den opprinnelige grunn til at  Jesu  sår sees på  Hans  høyre  side, sies å være et ord hos profeten  Ezekiel  (47. 1-2)..

Men - som det ofte er sagt – husk på at Jesu  høyre  side er tilskuerens hjerte-side. Også dette har en tenkt på i den kristne kunst. På de fleste framstillinger vil en også finne at  Kristus  bøyer hodet til høyre,  -  mot den angrende røver.

I mange av de store katedralers  grunnplan  er det oppe i koret en liten bøyning, slik at det på tegninger ser skjevt ut (forfatteren nevner her katedralen i York, Lichfield og Trondheim). Men dette skjeve skal nettopp  symbolisere Frelserens  hodebøyning  på korset! Av og til er det mot nord,  andre ganger mot sør...

Korset er kjærlighetens  symbol.  En har da naturligvis også tenkt på  Jesu  utstrakte armer på korset, så vidt favnende at det gjaldt alle mennesker, for alle slekter og tider (her følger noen tanker om fremstillingene av den korsfestede Kristus utbredte og/eller opprakte armer...). Men det alminneligste er altså de utbredte armer, med den vakre og gripende symbolikk som ligger heri.

Da solen hører dagen til og månen mørket, har man i tidligere tider her også lagt den sinnbilledlige tale at solen på korsfestelsesbilder representerer de gode makter, og månen de onde makter. Derfor er da også solen så godt som alltid plassert på  Jesu  høyre side... Undertiden finner en at korset står på et understell med tre trinn. Tanken her er at korset og dets gave til menneskeslekten har sitt fundament i og hviler på den treenige  Guds  kjærlighet og vise råd...

I nyere symbolikk ser en at korset er satt sammen med anker og hjerte... Korset representerer troen, - den frelsende tro... Før vi forlater Kristus-symbolene, skal vi nevne at det i våre dager er en ikke ualminnelig mening at fremstillingene av  Kristus i billedkunsten er veik og lite mandig. Til dette er å si at kunstnerne ofte i tidens løp har prøvd å få fram nettopp det mandige og  sterke. Såvel i eldre som i nyere kirkekunst fins eksempler på den  mandige  fremstilling  av  Kristus...

--------------------------

 

Kfr. gjerne Wikipedia  http://no.wikipedia.org/wiki/Korsets_tegn

 

På  http://www.snl.no/kristne_symboler  leser vi følgende: «Fra  312  e. Kr.  ble korset ikke bare kirkens, men også KEISERENS offisielle symbol, og kom etter hvert til å stå for den  kristne  verden  som helhet» (mine uthevinger).

Det er få tegn til avbildninger av korset før 300-tallet, altså før keiser  Konstantins tid (i de første århundrer var fisken symbol for Jesus og kristendommen).  Da Jesus ble gjort til  «Gud» av den  hedensk-romerske keiser  KONSTANTIN og hans biskoper, ble jødene gjort ansvarlige for Jesu korsfestelse  -  og dermed for mord  på  Gud.

Korset ble automatisk et symbol på  jødeforfølgelse. Det er også bakgrunnen for at korstogene var preget av jødeforfølgelser (hvor også nordmenn deltok). Spesielt i Norge har korset vært et antisemittisk symbol.

I  «Religionsleksikon»  (Cap.  2002)  står følgende om  korset:

«Fremfor alt er imidlertid  KORSET kristendommens  mest  sentrale  symbol,  og korset står ofte for den kristne religion som helhet. KORSET er symbolet på  Jesu korsfestelse og dermed på hans  soningsdød,  den sentrale  frelseshandling  i den kristne religion. 

Kors  med  Kristus-figur (krusifiks)  spiller en viktig rolle i de fleste store  kirkesamfunn, f.eks. som  sentralt  element  i  altertavler. Miniatyrkors bæres av mange kristne innen de fleste kirkesamfunn,  og  kors  kan høre til prestens liturgiske drakt, eventuelt daglige embetsdrakt».

-------------------------  

 

24/5-12

Mvh. G. Ullestad