"Menneskene er syndere"

Viljesopprør mot Gud: ondskap, selvhevdelse, selvrettferdighet, selviskhet, egoisme...

Fra boken Kristen tro og livstolkning, av Carl Smith-Gahrsen, 1998/2003, en lærebok for lærerstudenter, siterer jeg fra del-kapitlet: «Kristen antropologi – synet på mennesket og menneskeverdet» (s. 136 f.). De fleste understrekninger er undertegnedes.  

 

«Menneskene gjør både ondt og godt. Denne selverkjennelsen er allmennmenneskelig, uansett uenighet om hva som er godt og ondt. Kristendommen, spesielt den protestantiske utgaven, har en streng, noen vil si hard, lære om ondskapen, synden. Det er særlig denne delen av antroplogien de lutherske bekjennelsesskriftene inneholder noe om, CA (Confessio Augustana) artikkel 2 og 19.

Synd er den vanligste kristne betegnelsen på det onde menneskene gjør...Det spesielle også i denne delen av av den kristne antropologien er at menneskene settes i relasjon til Gud. Synd er et religiøst begrep, det sier noe om forholdet til Gud.

Synd er ikke primært diverse enkelthandlinger som kan listes opp. Og synden er ikke bare svakhet, feiltakelser, bommerter. Den stammer heller ikke fra de «svake» delene av mennesket, kroppen. I følge kristen tro er synd det at menneskene verken vil eller kan elske Gud og gjøre hans vilje som de skulle. Dette er hovedsaken i den kristne forståelsen av hva synd er, og det er noe forskjellig fra for eksempel jødisk og muslimsk syn.

Selvhevdelsen og selviskheten kan iføre seg fromme gevanter for å rettferdiggjøre seg med anstendighet og gudelighet. Slik egenrettferdighet er egoisme i religiøs utgave, verre enn de andre utgavene i følge NT. Menneskene er blitt Guds fiender. Så sterkt kan det sies i NT. Spesielt lutherdommen beskriver menneskenes totale tilkortkomming og «fiendskap» overfor Gud med sterke ord. De kan ikke endre forholdet til Gud med sin egen kraft og vilje, CA 2; 4; 18.

Når menneskene vil noe annet enn Gud vil, blir de ikke det de er skapt til. De mottar ikke livskraften fra Gud på en slik måte at de kan vokse fram mot sitt mål og sin bestemmelse. Synderne forfeiler sin bestemmelse, bommer på livsmålet. Det betegner det opprør mot Guds vilje som ender med total bom på Guds mål med menneskenes liv. Det onde menneskene gjør, er virkelig nok. Men at synd kalles viljesopprør mot Gud, er en dogmatisk påstand som kristendommen mener å finne i Bibelen. Denne læren om synden er altså en trossak, som en kristen likevel mener å oppleve bekreftelser på når ondskapen utfolder seg.

Synd er ikke bare et «religiøst» fenomen. Synden gir seg oftest utslag i mellommenneskelige forhold. Synden ødelegger langt på vei de andre relasjonene som mennesket i følge kristen tro er satt inn i, nemlig til medmenneskene og skaperverket for øvrig. I disse relasjonene blir bruddet med Gud mest synlig. Synden gir seg utslag i mange slags synder, i egoisme, ukjærlighet, ødeleggelse av fellesskap, destruksjon av skaperverket, angrep på livet eller likegyldighet overfor de destruktive kreftene. I stedenfor å forvalte skaperverket etter Guds vilje, forbruker menneskene det etter egne lyster. De bruker medmennesker som midler for seg selv. Synden ytrer seg i mange forskjellige handlinger. Men disse konkretiseringene kan ikke listes opp en gang for alle...Men Gud har rett til å forvente fullkommenhet, derfor hjelper det ikke å føre opp gode gjerninger på pluss-sida i regnskapet med ham.

Kristendommen påstår at synden er en personlig sak, menneskets jeg er med og gir sin tilslutning til det onde det gjør. Derfor har det ansvar for hva det gjør, og pådrar seg skyld for sine synder. Dette er viktig i kristendommen.

Det kristne synet på synden er komplekst og paradoksalt. For i følge kristen tro er det å være synder også et slaveri og en uunngåelig skjebne. Dette synet på synden fins i Bibelen (?), og i de fleste kirkesamfunns lære. I Bibelen (?) antydes også at synden heller ikke bare er menneskeverk, men at opprøret mot Gud startet utenfor menneskeslekten.

Den ortodokse kirken har ikke den augustinske formen for arvesyndslære. Katolikker og protestanter hevder at menneskene arver både syndelysten og skylden, og dermed er hjemfalne til Guds straff fra fødselen. Dette er tre viktige stikkord i kristendomstolkningen i vest...De arver en «åndelig sykdom» (jfr. Augustana), en tendens til å synde som de ikke kan kvitte seg med...Dette har stor betydning for forståelsen av frelsen. Hva er det mennesket må frelses fra, skylden og straffen, eller slaveriet og døden? Hva er frelse: syndstilgivelse eller nytt liv? På bakgrunn av dette blir også begrunnelsen for barnedåp forskjellig. I vest døpes barn og voksne til forlatelse for synd, ettersom de er født med menneskeslektens synd og skyld.

Et allment livsilkår (i fortellingen om «syndefallet»), nemlig det ondes herredømme blant menneskene, blir skildret og forklart i en fortelling om en skjebnesvanger enkelthandling i urtida. Et poeng i fortellingen kan være at ingen mennesker «etter Adam» starter livet i paradisiske vilkår...Fortellingen kan leses som en «forklaring» på hvorfor alle mennesker blir født inn i livsbetingelser som er preget av det onde, og som altså er der forut for hvert menneske. Fortellingen sier noe hva synd er, om dens konsekvenser og om Guds reaksjoner på synden. Synden stammer ikke fra Gud. Den er et «fall» bort fra Guds mening og vilje».

Jeg siterer fra siste punkt i dette kapittel:  Jesus, ideal og frelser:  

«Den kristne antropologien kan skrives med utgangspunkt i Jesus-skikkelsen. Han er i følge NT «den andre Adam», og det «naturtro» bildet av Gud, som menneskene skal vokse fram mot...For det første er Jesus i følge kristen tro virkelig det bildet av Gud som menneskene er skapt til å bli lik. Å bli det er en del av det kristne håpet. Men ikke bare det. Jesus er også det moralske og religiøse mønster og ideal her og nå.

For det andre er Guds kjærlighet, som Jesus åpenbarte, etter kristen tro den definitive bekreftelsen på menneskeverdet. «Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss da vi ennå var syndere».

(sitat slutt)

 

Det finnes mye tilsvarende pensumlitteratur for lærerstudenter jeg kunne nevnt og sitert fra. Men det ville for det meste være «variasjoner over samme tema».

I noen kristelige medier diskuteres for tiden «Guds nådetid» og «nådens tidsalder»...Ja, også på Verdidebatt, i form av Jeremy Hoffs innlegg. Jeg siterer ham:

«Begrepet betyr bare at en, under den aktuelle tidsperioden, har mulighet til å få sine synder tilgitt ved tro på den frelse som Jesus Kristus tilveiebrakte på korset. Nådens tidsalder begynte da Jesus ropte «det er fullbrakt», og den vil avsluttes når det ikke lenger er mulig å ta imot Jesus som  frelser og herre».

 

KRISTENDOM OG EKSTREMISME

 

Statsviter og kirkemann Hans Morten Haugen har nylig hatt en kronikk i Dagen, som også er publisert på Verdidebatt 10. desember. Den handler angivelig om religion og ekstremisme, men informerer forbløffende lite om ekstremismen i den kristne religion: kristendommen. Desto mer forutsigbart om islam, helt etter det kirkelige mønster. Det er kanskje ikke så rart ettersom disse to religioner har så mye felles autoritært tankegods («på seg selv kjenner man andre»).

Mer om Haugen her  http://sabeelnorge.org/nyheter.html 

Haugen skriver blant annet følgende:

«De fleste vil være enige om at Jesus var radikal, både i sine handlinger og i sitt budskap. Han snudde opp ned på etablerte konvensjoner. Han utfordret makteliten og dem som mente de satt på sannheten».

Dette er (usanne) floskler kirkelige liberalteologer har «hamret inn» de senere tiår. Tvert om, Jesus forlangte blind underkastelse av sine disipler og tilhengere. Når fariseerne og de skriftlærde utfordret ham, ble han rasende og skjelte dem ut på det groveste. Om dette kan vi lese i kirkens autoriserte skrifter: den kristne bibel.  

Sitatet ovenfor er uttrykk for en kirkelig-dogmatisk lesemåte, som nok stadig færre bibellesere vil være enig i. Enhver som i dag leser evangelieskriftene med et saklig-nøkternt og (religions)historisk utgangspunkt og perspektiv, kan vanskelig forstå eller gjenkjenne den idealiserte Jesus-skikkelsen kristne teologer tegner. De tegner ham «i sitt bilde». Kirkelige teologers lesemåte og bibeltolkning har som eneste hensikt å vedlikeholde den meget usunne Jesus-forgudelsen (autoritetsdyrkelsen). Med andre ord: kirkens krondogme!

Lutherkirkens dogmer og postulater er latterlige. Pavekirkens helgenkåringer er latterlige. Paven er en patetisk og latterlig figur. Hele paveinstitusjonen er latterlig. For et grotesk «teater»!

http://www.vl.no/nyhet/mor-teresa-bli-helgen-1.657845#cxrecs_s 

http://www.nettavisen.no/nyheter/paven-anerkjenner-moder-teresas-mirakel/3423172692.html 

I en selsom kronikk i Stavanger Aftenblad 12. des. 2015, skrevet av en doktorgrads-stipendiat ved Misjonshøgskolen, om politisk endetidsteologi: Apokalypse nå  nevnes ikke Jesu voldseskatologi med ett ord! Vi finner her ingen referanser til Jesu dommedagsforkynnelse i evangelieskriftene, heller ikke til Paulus’ brev. Heller ingen referanser til middelalderens millenarisme eller til Martin Luthers endetidsforestillinger. Man må bare gni seg i øynene. Det er ufattelig hva kristne skribenter og teologer (doktorgrads-stipendiater) FORTIER.

Behovet for distansering, ansvarsfraskrivelse og historieløshet kjennetegner moderne (folkekirke)teologer. Hovedhensikten er, igjen og igjen: hvitvasking! Det det gjelder er å holde den «egentlige» Jesus og den «egentlige» kristendom utenfor religionskritikken. For dette formål må man alltid ha en fiende, innenfra eller utenfra.

Noen har plukket ut de såkalte «kristensionistene», som de nå stigmatiserer, marginaliserer og  retter sin harme mot. Men kirkens forskrudde syn på jøder og jødedom (nå: staten Israel) er nær 2000 år gammelt og utformet i utallige prekener, skrifter og bøker, og i vår tid  av både helortodokse («konservative») og halvortodokse («liberale») teologer. Med andre ord: det man i dag kaller mainstream-kristendom. Vi vet hva slags absurditeter teologene befatter seg med (og tar veldig alvorlig) når det gjelder de såkalte «landløftene» i Bibelen, som i et eldre innlegg hos MF-teologen Torleif Elgvin på Verdidebatt (han omtales utrolig nok som ekspert på Dødehavsrullene/Qumranskriftene).

Enhver kristen er fullstendig «skrudd» når jødedom og Israel bringes på bane. Det skyldes det enkle faktum at skriftsyn og bibeltolkning inntil i dag var og er styrt av den kirke-kristne bekjennelse og dogmatikk fra romerkirkens keiserlige vedtak i Nicæa år 325: Jesus-dogmet og Kristus-mytologien! Hele kirkens tragedie har sitt utgangspunkt her.

«Alle religioner har voldspotensial», skriver Haugen. Jaså? Meget interessant. Også kristendommen?  Men hvorfor utdyper ikke Haugen voldspotensialet i kristendommen? Er han ikke kristendomsekspert? Vet han ikke hvordan dette voldspotensialet har utfoldet seg i historisk tid det siste halvannet årtusen?

I en kronikk 16. des. i Rogaland Avis (som eies av Vårt Lands mediekonsern), skrevet av Anne Kristin Bruns i Stavanger Krf, forstår vi årsaken til fortielsen:  «Julekongen vi venter på»  er den store prangende overskriften i denne kronikk.

«Kven var denne mannen?», som angivelig skal ha formet vårt menneskesyn og satt dype og viktige spor etter seg, spør kronikøren.

Jesus fra Nazareth er nok intet mysterium, og han var slett ikke unik! Og sporene kirken har etterlatt seg er svært blodige. Men i den kristne historiefortelling lyder det slik:

«Då Jesus ble vaksen skrev han ikkje bok, han hadde ikkje kontor, han reiste heller ikkje utenlands. Likevel har han satt store og viktige spor etter seg. Hans liv har hatt stor innflytelse på vår måte å tenke på, forhalde oss til kvarandre på og på vår kultur i Norge i dag...Kva hadde vi vore utan Handels Messias og Hallelujakoret, da Vinci sine malerier, Verdis Rekviem eller Mozarts verk?...Kor fattig hadde ikkje vår verd vore utan mennesker som har hatt tømmermannen fra Nasaret som Konge? Mennesker som Frans av Assisi, Martin Luther King, Moder Theresa eller Desmond Tutu. Alle har via sitt liv for rettferd bygd på bodskapen som heile vår kulturelle arv er bygd på».

Heldigvis er det ikke verken Jesu menneskesyn, rettferdighetsbegrep eller straffejustis som styrer vår demokratiske, siviliserte rettsstat i dag. Oldtidsprofeten Jesus fra Nazareth interesserer oss ikke annet enn som et forbigående religionshistorisk fenomen. Ganske som Muhammed. Men derimot: hva  den kristne kirke  har gjort denne naive, villfarne oldtidsprofeten og dommedagspredikanten til er langt mer interessant å utforske. Vi kan unnskylde Jesus fra Nazareth (som ikke visste bedre), men vår tids paver, biskoper, presteskap og teologiprofessorer kan ikke lenger sies å være «i god tro».

TF-teolog (også stipendiat) og spaltist i papiravisen Vårt Land, Åsta Dokka, har i avisen følgende overskrift nylig: «Som om Gud ikke fantes». Hvilken Gud?  

http://www.vl.no/meninger/spaltist/som-om-gud-ikke-fantes-1.587757

Det er ganske fantastisk at Dokka som teolog ikke definerer den kristne «Gud», som akkurat nå i den kristne adventstid og julehøytid blir svært påtrengende forkynt, ved annonsering av hans komme og feiring av hans fysiske fødsel i historisk tid. Som det står skrevet i Nicæneum er Jesus «Gud av Gud ... sann Gud av sann Gud...av samme vesen som Faderen». 

(På Verdidebatt har noen kristne aktører tatt tak i Dokkas tema, som Jon Mamen og Torstein Eidem Nordal. Ganske fornøyelig lesning, om man legger godviljen til).

«Gud er ikke en stemme i hodet», skriver Dokka. Og videre: «Å tro at Jesus er en stemme inne i oss kan lett føre til at vi visker ut forskjellen mellom menneske og Gud».

Men er ikke «Gud» et menneske som ble FØDT, levde og vandret på jorden i ca 30 år? Dokka henviser ikke til evangelieskriftene (utvalgt og overlevert av kirken), eller til «Skrift og bekjennelse» (autorisert av kirken selv), men til den halvortodokse tyske teologen Bonhoeffer, slik mange andre «kriseteologer» gjør det.

«Det Gud ber oss om, er å våke med ham i Getsemane, sier Dokka. Hva er så meningen med det? Hvorfor ber den kristne «Gud» oss om dette, 2000 år etter at Jesus ble korsfestet? Og hvordan VET Dokka dette hvis hun ikke hører en stemme i hodet? Hvordan har Gud meddelt seg til henne om denne sak?

Hun nærmest advarer mot «et personlig forhold til Jesus», selv om kirkens (aktuelle) bekjennelse, teologi og dogmatikk forlanger nettopp dette. Alle vi som gjennom utallige generasjoner er oppdratt og undervist i den kristne tro og lære VET at kirken forlanger en personlig relasjon – lydig og underkastende – til den kristne mannsguden: «Jesus Kristus». Utenfor kirkens sakramenter finnes ingen frelse! Vi kan regne med at også Dokka jevnlig eter og drikker Jesu legeme og blod. Mer personlig, fysisk og konkret kan man vel ikke komme nærmere den kristne guden?  

Vi møter den klamme (eksklusive) «gudsrelasjonen» og de kristen-troendes intime «Kristus-kjærlighet» i alle offentlige prekener og fra all kristelig forkynnelse. Dette vet nok teologen Åste Dokka. Jeg må spørre: er det en privat og subjektiv gudstro/gudsforestilling hun som akademiker (stipendiat!) lærer og forkynner for studentene ved Det teologiske fakultet? Jeg minner om at hennes  fakultet har utdannet teologer og prester til tjeneste i Den norske kirke i ca. 200 år.  

«Den eneste måten Gud er til på for oss, er som svak, avmektig, lidende», skriver Dokka. For noe sprøyt! Den kristne «Gud» - mannsguden - er postulert og forkynt over hele verden som (eneste) skaper av himmel og jord, verdens hersker, frelser og dommer! Hvordan vil Dokka og hennes likesinnede forklare verdens «misjonsmarker» at den kristne (mannlige) verdensguden – herskerguden - plutselig er blitt svak og avmektig?

Hele den kristen-europeiske teologi og historie vitner om en allmektig og autoritær kirke, med «nøkler» til menneskehetens evige skjebne (paradisets og helvetes porter). Vi VET at menneskeheten har lidd ufattelig i det kristne Europa gjennom årtusener. Kirken viste ingen «nåde» eller barmhjertighet overfor sine innbilte fiender.

Så på hvilket tidspunkt i historien ble den aktive og allestedsnærværende «Gud» svak, avmektig og lidende? At en allmektig gud (verdens skaper, frelser og dommer) plutselig blir avmektig krever vel sin forklaring? At en lenge styrende, virkende og handlende gud i verden («Gud i historien...den historiske Gud») blir avmektig og trekker seg tilbake til en fjern, opphøyd posisjon i den kristne avdeling av universet er jo litt snodig, eller hva? Men teologene har vel svarene på den kristne gudens skiftende atferd gjennom historien, går jeg ut fra.  Eller, har de mistet «kontakten» med ham den senere tid?  

Guden kommuniserte i oldtidens mytologier v.hj.a engler og profeter, og i den kristne tradisjon inntil i dag har Han visstnok tilkjennegitt sin vilje gjennom paver, biskoper, munker og teologer. For oldtidsmenneskene åpenbarte guden seg i syner/åpenbaringer, hallusinasjoner og drømmer, ikke i kirkemøter, konsiler og synoder så vidt jeg vet.

Hvis Gud ikke er en stemme i hodet til de troende, hvordan vet da DOKKA at han nå er blitt svak og avmektig? Var Kirkemøtets siste avstemning om homofile vigsler uttrykk for gudens svakhet og avmektighet?

«Gud trenger ikke å gå veien om det overnaturlige», skriver Dokka. Hvordan VET Dokka  hva «Gud» trenger og ikke trenger? Hvilken informasjonskanal har hun selv adgang til? Hvordan hører hun «Guds» stemme? Hvorfor har kirken i årtusener postulert og fremhevet Jesu mirakler og brudd på naturlovene nettopp som bevis på hans «guddommelighet»?

På grunnlag av den ufattelige mengde teologisk litteratur som er blitt produsert og utgitt, må vi anta at teologene har en særskilt gudsrelasjon OG en særlig priviligert kommunikasjon med «Gud selv». Hvordan har de ellers fått informasjon om «Guds» egenskaper, verdensplan og vilje, som de har utbrodert i detalj i utallige skrifter og publikasjoner bare det siste århundret? Ja, også i doktoravhandlinger.

Teologiprofessor fra MF, Atle O. Søvik, og sjefsapologet Bjørn Are Davidsen, har sammen utgitt den morsomme boken: «Eksisterer Gud?» (2013). De er begge tilknyttet tankesmien «Skaperkraft», med Aftenpostens spaltist, Espen Ottosen, som leder. I følge Davidsen/Søvik (og Vårt Land) skal det ikke være «lett å tro på Gud». På den annen side er det visst uhyre enkelt:

«Det enkleste gudsargumentet har tre ord: Se deg rundt! For de fleste har det vært intuitivt at det må finnes noe bak universet. Siden noe så stort og avansert ikke kan skape seg selv, må Gud finnes».

http://www.gotquestions.org/Norsk/eksisterer-Gud.html 

 

Vi ufrivillig, tvangsinndøpte kirkemedlemmer interesserer oss lite for den kristne autoritære mannsguden – skaperguden, frelserguden og dommerguden - men Vårt Land forlag og tankesmien Skaperkraft spyr ut den ene trettende apologi og dialogbok etter den andre. Fra prekestolene hver eneste søndag får vi vite hvordan de ordinerte og høyt utdannete «gudsekspertene» (biskoper, prester og ordinerte teologer) utlegger skriftene og «Herrens ord». Her møter vi lite teologisk ny-tenkning, men mye banaliteter: kvasi-psykologi og kvasi-filosofi. Og mye «dårlig tenkning». Svært mange av prestene er uteksaminert ved Åste Dokkas presteskole (Det teologiske fakultet).

Morsomt nok har den snodige Jesus-dyrkeren, Sverre Avnskog, et meget godt poeng i vurderingen av (ordstyrer) Oddbjørn Johannessens selsomme julepreken på Verdidebatt: «Høres akkurat ut som prestens budskap i julegudstjenesten i skoletiden!», sier Avnskog. Ja, visst!

http://www.verdidebatt.no/debatt/cat12/subcat42/thread11617476/ 

Johannessens julepreken (trolig publisert i samarbeid med Vårt Lands redaksjon) utfordrer ingen, og nettopp derfor vil den nok  gi gjenlyd i de fleste (folkekirkelige) skolegudstjenester. Vi ser at denne julepreken appellerer sterkt til Verdidebatts debattanter. Slikt sentimentalt, romantisk og avledende svada er karakteristisk for den moderne folkekirke-teologien. Johannessen glir rett inn i denne tradisjonen, som ikke tolererer noen konfrontasjon med det saklige tankeinnhold i de autoriserte kirkelige dogmer og postulater.

Etter over 10.000  kommentarer fra Johannessens hånd i løpet av de siste 3-4-årene kan jeg ikke finne noen (selvstendig) saklig-historisk kritikk av Den norske kirkes dogmatikk. Han er åpenbart en mann etter Folkekirkens, Agder-universitetets og Vårt Lands hjerte. Han overgås  bare av sin katolske motpart, Njål Kristiansen. Disse to er allestedsnærværende på Verdidebatt og uttaler seg om alt og ingenting. Helt konsekvent unngår de kirke-kristendommens hovedproblem. Med andre ord: de er gode representanter for den konfliktskyhet som rir de to hovedkirkene som en mare. På sin profil oppgir den luthersk-protestantiske Johannessen en CV som vel bare overgås av den katolske Olav Rune Ekeland Bastrup i detaljrikdom.

Vårt Lands Verdidebatt er ikke et vanlig debattforum. Vi er vant til at dette forum ved kirkens høytider blir forvandlet til et slags kirkerom eller menighetshus. Og etter Johannessens bejublede «ettertanker», følger nå biskop Per Arne Dahls julepreken i samme utflytende, sentimentale stil og ånd, men hakket atskillig mer dogmatisk. Vi har ventet på dette. (Det har ellers vært forbausende stille dette år på Verdidebatt om Betlehems-mytologien; en av de store høytider i det kristne kirkeåret).

Vårt Land har gjennom flere år publisert ganske sære «forskningsresultater» fra det teologiske lærestedet: UiA. Det er derfor ikke så rart om Johannessen har fått  utdelt en spesiell status og rolle på Vårt lands Verdidebatt. En instituttleder ved UiA, Ingunn Folkestad Breistein, var i flere år fast spaltist i Vårt Land – og medlem av Stålsettutvalget! Den senere tid har hun hoppet til Ansgar teologiske Høyskole (egentlig en bibelskole). Det er nok bare fra kristne teologer vi opplever slike merkverdige og sørgelige (intellektuelle) piruetter: fra et universitet til en kristen bibelskole!

-----------------------   

 

Helt til slutt vil jeg oppgi noen navn på anerkjente teologer som har behandlet syndsbegrepet og syndsforståelsen OG en omfattende og helhetlig trosforståelse.

Den danske teolog Regin Prenter har i mange ti-år vært en solid referanse i nordisk teologi  («Skabelse og genløsning», 1962/1979). Så kan nevnes Leiv Aalen («Dogmatisk grunnriss», 1965), Torleiv Austad («Troslære», 1977) og  Peter Wilhelm Bøckman («Gud og menneske – en kristen troslære», 2004).

Også teologene Ragnar Skotttene (1977), Ole Jakob Modalsli (1980) og Jan Olav Henriksen («Guds virkelighet», 1994) har stor interesse i denne sammenheng. Boken «Kristen tro i dag», 1984, en studiebok av kirkerådet kom ut med et stort opplag.  

Om MF-teologen Harald Hegstad (2015) kan man lese mer om her  

http://www.lutherforlag.no/gud-verden-og-hapet 

http://www.lutherskkirketidende.no/index.cfm?id=383025

http://www.verdidebatt.no/debatt/cat12/subcat18/thread11617979/#post_11617979 

 

En morsom oversikt over doktordisputaser ved Det teologiske fakultet fra 1876 til 2006 finner vi her

http://www.tf.uio.no/forskning/om/historie/disputaser

 

------------------------- 

20.12.2015

G. Ullestad