Gudsoppfatning og verdensbilde

Mytologien og trosforestillingene i Jesu forkynnelse

(Innlegget nedenfor ble publisert på Verdidebatt 4. april 2011).    

 

Både ateistens/agnostikerens reduksjonisme OG de kristne kirkers forvrengning av den hebraiske bibel (GT) viser hvordan kristendommens sekterisme og dogmatisme fortsatt styrer lesningen av  bibelen. Også ateister/agnostikere uttaler seg ofte SOM OM "Bibelen" skulle være skrevet for vår tid, eller for den enkeltes religiøsitet, personlige smak og subjektive tolkninger. 

Ingen av deltakerne berører det faktum at det er kirkens dogmer om  Jesus, vedtatt av en keiser og hans biskoper i år 325, som bestemmer  vurderingen og tolkningen av skriftene i bibelen. "Bibelen", også  profetiene i GT, leses og tolkes av de kristne i lys av Jesu  guddommelige autoritet, som igjen er basert på historiske påstander som for lengst er bevist å være falske.

Man må i dag vurdere hva som er den kristne kirkes teologiske  grunnlag, hva de kristne kirker (også Den norske kirke) har utgitt for  å  ha den høyeste autoritet OG som har vært autorisert helt siden  oldtiden. Hvem som har skrevet hva av de bibelske skrifter, er likegyldig så lenge de er autorisert som "hellige" bøker av de kristne  kirker. 

"Det dreier seg også om en form for kulturtyveri som er enestående i  historien, fordi folket som står bak denne kultur og denne litteratur  er blitt fratatt all ære og respekt i den  kristne kirkes europeiske  historie".     

Jeg tillater meg, som en motvekt til de mange subjektive  "synsinger", å gjengi nedenfor noen avsnitt fra idéhistoriker, Jesus-forsker og teologikritiker Andreas Edwiens bok "Idékampen i det  bibelske gudsbilde. Jesu forkynnelse i åndshistorisk lys" (Tanum  1958). 

 

-------------------------- 

 

Jeg siterer nedenfor utdrag fra et av bokens hovedkapitler "Jesu forkynnelse  i lys av den israelittisk-jødiske gudsidé-utvikling" (s. 89 – 93):       

 

«Mytologien i Jesu forkynnelse er i alt vesentlig preget og bestemt av  den senjødiske gudsoppfatning og verdensbilde, først og fremst av konflikten mellom det vi har kalt herre-motivet og fars-motivet i gudsbildet, av de uavklarte nye forestillinger om forholdet mellom «denne verden» og «gudsriket», av de motstridende oppfatninger av gjengjeldelsen, troen på «oppstandelsen fra de døde» og tidens halvt poIitiske, halvt mytiske messiasforventning slik den var vokst frem som et mytologisk behov etter monoteismens overanstrengte ekspansjon av Jahve-begrepet. Og derfor endelig den dualistiske sekterismens todeling av menneskene i «gode» og «onde», «fromme» og «ugudelige», «frelste» og «fortapte». – Etisk er den preget av de senjødiske sektenes tildels høye moralske erkjennelse.

I sin gjenspeiling av senjødedommens forestillingsverden må derfor  Jesu "religion" ses som et resultat av en langvarig åndsutvikling og en  omfattende religionsblanding. Den ble i utpreget grad synkretistisk. 

Den måtte bli det fordi senjødedommens sekter forsøkte å lese  en entydig åpenbaringsdogmatikk ut av hele den nesten  femtenhundreårige utviklingsperiode. Og fordi Jesus i sin lære selv  mente å være bibeltro og likesom sektererne ved en tildels  vidtgående allegorisk tolkning av det skrevne grunnlaget for den  jødiske religionen forsøkte å bringe det senjødiske  forestillingskompleks i harmoni med den eldre monolatriske og  monoteistiske gudsoppfatning, slik den kom til uttrykk i de eldre  skrifter.

Det litterære grunnlaget for Jesu forkynnelse - de skrifter og bøker  som har bestemt hans tro og lære - kan således deles i tre grupper:

1.  Den  egentlige  "Bibel"  på  Jesu  tid,  som  bare  omfattet  "Loven  og  profetene",  dvs.  de  fem  Mosebøker,  de  historiske  bøker  og  profetskriftene.  Dette  er  altså  skrifter  som  bare  dekket  monolatriets  og  monoteismens  epoke,  og  hvor  den  senjødiske  dualismen  ennå  praktisk  talt  ikke  hadde  fått  innpass.

2.  De  såkalte  "Skriftene"  som  ennå  ikke  hadde  fått  samme  autoritet  som  "Loven  og  Profetene"  og  som  vesentlig  er  av  yngre  dato  enn  denne.  De  omfatter  bl.a.  salmelitteraturen  og  ordspråkene  (som  i  sitt  innhold  for  endel  også  tilhører  en  eldre  periode),  Jonas,  Jobs,  Daniels  og  Prekerens  bøker,  dvs.  resten  av  de  skrifter  som  sammen  med  "loven  og  profetene"  først  ca.  100  år  etter  Jesu  tid  ble  til  det  Gamle  Testament.  Disse  skrifter  gjenspeiler  tildels  den  begynnende  dualisme  med  sektdannelsen,  -  oppstandelsestroen,  englemytologien  og  Satan-forestillingen  kommer  forsiktig  til  uttrykk.

3.  Den  apokryfiske,  dvs.  den  av  den  offisielle  teologi  ikke  anerkjente  litteraturen  som  stammer  fra  de  siste  par  hundre  år  før  Jesus,  og  er  utsprunget  av  sekteriske  retninger  som  har  vært  av  grunnleggende  betydning  for  dannelsen  av  kristendommen,  men  som  -  med  noen  få  og  periodiske  unntakelser  -  hverken  har  fått  plass  i  den  jødiske  eller  den  kristne  bibel.  Årsaken  til  dette  er  klar:  Den  senere  skarpe  konflikten  mellom  de  to  religionsformer  gjorde  at  ingen  av  dem  ønsket  i  for  sterk  grad  å  bli  konfrontert  med  dette  evolusjonære  bindeleddet  mellom  dem,  som  på  begge  sider  ville  volde  de  største  dogmatiske  vanskeligheter.

Denne  litteraturen  -  endel  av  den  kalt  "psevdepigrafene"  fordi  så  mange  av  skriftene  er  anonyme  -  er  tildels  sterkt  apokalyptisk  og  eskatologisk  preget.  De  kjennetegnes  samtidig  ved  sin  sterke  dualistiske  og  sekteriske  tendens,  for  en  dels  vedkommende  ved  sitt  etiske  alvor  og  ved  sin  utdyping  av  fars-motivet  på  sekterisk  grunn,  ved  oppstandelsestro,  engle-  og  messias-mytologi,  ved  sterk  interesse  for  skapelses-  og  syndflodsmytene  og  for  avdøde  patriarkers  og  profeters  skjebne,  som  i  samsvar  med  den  nye  lære  ble  æret  med  beretninger  om  oppstandelse  og  himmelfart,  og  ved  astronomiske  og  geografiske  spekulasjoner  om  forholdene  i  himmel  og  på  jord. 

Blant  de  viktigste  kan  nevnes  1.  Henoch-bok  -  p.g.a.  av  sin  oppstandelseslære  og  messias-mytologi  et  sentralt  åpenbaringsskrift  i  senjødedommens  sektvesen  -  Jubileerboken,  IV  Esra,  De  12  Patriarkers  Testamente,  Jesu  Sirachs  bok,  Damaskusskriftet  og  Qumran-skriftene.

Hovedhensikten  med  denne  litteraturen - som  i  det  vesentlige  stammer  fra  fariseer- og  essener - kretser - kan  en  si  har  vært  å  bygge  bro  mellom  den  monoteistiske  religionsoppfatningen  i  de  kanoniske  bøker  og  senjødedommens  dualistiske  mytologi,  dels  ved  kommentarer  til  og  tolkninger  av  disse  bøker,  dels  ved  fantasifulle  mytiske  spekulasjoner  og  eventyrlige  beretninger  som  skulle  løfte  den  eldste  prosaisk  jordbundne  tid  opp  i  den  nye  hinsidighets  høye  sfærer.

Noen klar grense mellom kanonisk, apokryfisk og heretisk litteratur  har der tydeligvis ikke vært på Jesu tid, overgangen mellom det  anerkjente og  ikke anerkjente har vært noe flytende. Men en stor  del av den siste gruppe skrifter må antas å ha vært regnet som  "kjettersk"  og  til  dels  hedensk  av  innhold  i  konservative, strengt  monoteistiske  kretser.

At  Jesus  -  hva  hans  trosforestillinger  klart  vitner  om  -  har  lagt  minst  like  stor  vekt  på  åpenbaringsinnholdet  i  disse  skrifter  (som  den  dag  i  dag  er  praktisk  talt  ukjente  for  den  kristne  almenhet!),  det  kan  ikke  lenger  bevares  som  en  akademisk  hemmelighet.

En  forstår  lite  eller  ingenting  av  kristendommens  opprinnelse,  hvis  en  ikke  har  klart  for  øye  at  det  som  var  offisiell  "Bibel"  på  Jesu  tid,  bare  omfattet  en  del  av  den  israelittisk-jødiske  religionsutvikling. 

Den  lege  leser  må  derfor  stadig  ha  i  tankene  at  slik  de  kristne  kirkers  Bibel  er  sammensatt,  gir  den  et  helt  misvisende  bilde  av  det religionshistoriske  forhold  mellom  det  Gamle  og  det  Nye  Testament  ved  at  en  utviklingsperiode  på  2 - 300  år  simpelthen  er  skåret  ut.

Dermed  har  man  gitt  inntrykk  av  et  sprang   mellom  de to  skriftgrupper  som  ikke  eksisterer  i  virkeligheten. Hensikten  er  den  dogmatiske:  å  gi  bibelleseren  inntrykk  av  at  det  med  Jesus  oppstår  noe  radikalt  nytt  i  ett  og  alt,  mens  sannheten  er  at  den  indre  religionsutviklingen fra  jødedom  til  kristendom  er  kontinuerlig  og  ikke  markert  av  skarpe  overganger.

Der hvor Jesus direkte siterte,  holdt  han  seg  i  alt  vesentlig  til  "Loven  og  profetene".  Men  det  er  tydelig  at  han  har  vært  helt  fortrolig  med  fariseernes  allegoriske  utlegning  av  disse  skriftene,  tolkninger  som  hadde  til  oppgave  å  få  idéinnholdet  til  å  stemme  med  deres  egne  mytologiske  og  eskatologiske  forestillinger.  Overhodet  har  Jesus  fra  fariseerne  og  beslektede  sekter  (sml.  esseerne,  Damaskus-  og  Qumransektene)  overtatt   alle  de  idéer  som  ble  grunnleggende  i  kristendommen  og  som  prinsipielt   var  fremmede for religionssynet i "Loven og Profetene".

- Forestillingen  om  en  tildels  predestinert  og  uoverstigelig  dualisme  mellom  "rene"  og  "urene",  "gode"  og  "onde"  mennesker,  oppstandelsen  til  dom  hvor  denne  "klinte  og  hvete"  endelig  skal  skilles,  troen  på  en  mytisk  messias - "menneskesønnen" - som  skal  komme  til  jorden  "på  himmelens  skyer",  foreta  sorteringen  og  frelse  sine  utvalgte.

I  sin  argumentasjon  for  den  viktigste  av  disse  forestillingene:  oppstandelseslæren, er Jesus også en elev av fariseerne. Det var bare  sadduceerne som var bibeltro på dette sentrale punkt, når de hevdet  at læren ikke hadde grunnlag i "de hellige  skrifter" og dermed anså  den som et fremmed, hedensk  innslag. Den begrunnelse Jesus i så måte gir for den, er en svært søkt symbolsk utlegning:

Og de dødes oppstandelse, har dere ikke lest det guden har talt til dere om den, når han sier: «Jeg er Abrahams gud, Isaks gud og Jakobs gud. Han er jo ikke gud for de døde, men for de levende (Mt. 22:31).

En slagferdig replikk og sikkert en virkningsfull forkynnelseseffekt i et miljø uten evolusjonær historiefølelse, uten syn for at også religiøse forestillinger er underlagt den historiske utvikling, men som viser at Jesus, samtidig som han har søkt å gi sin lære en hjemmel den ikke hadde, ikke har tatt den mosaisk-profetiske lære for det den faktisk var, men ut fra tidens primitive skriftsyn har omtolket den ut fra sine egne, dvs. fra senere utviklede forestillinger.

Denne vidtrekkende symboliserings- og innfortolkningsprosess mellom på den ene side gammeltestamentlig monolatri og monoteisme og på den annen den senjødiske, polyteistiske tilbøyelige dualisme, har for store deler av folket, som for Jesus selv, utvisket motsetningsforholdet mellom disse tre ulike utviklingsstadiene i den jødiske religionshistorien.

Og tross disse utjevningsforsøk er det nettopp ved den galileiske profeten at dette motsetningsforholdet blir så akutt at det med ham kommer til et endelig brudd.

Senjødedommens dualistiske mytologi blir ved kristendommen sprengt ut av jødedommen ved en selvstendig, revolusjonær sektbevegelse som tar med seg ut over grensene de edle så vel som de uedle fruktene av dette lille folkets femtenhundreårige religiøse utviklingsepoke.

Blant alt som har vært diskutert under det siste halve hundreårs omfattende forskning og debatt omkring «Jesu liv» har spørsmålet hvorvidt Jesus i sin tro og lære var «jøde» tatt en bred plass.

Problemet synes imidlertid å være atskillig preget av den senere konflikt mellom jødedom og kristendom. Jesus var ikke jøde (eller kristen) i ordets betydning etter den kristne religionsdannelse, fordi jødedommen da antok en ny form med en sterkere konservativ tendens (og den kristne dogmatikken bare har tilknytning til bruddstykker av Jesu forkynnelse).

Begrepene «jøde» og «jødedom» hadde et annet innhold på Jesu tid enn de senere har fått, først og fremst pga. motsetningsforholdet til kristendommen. Da Jesus levde og virket var, som vi har sett, jødedommen så sektsplittet og synkretistisk preget at spørsmålet om det Jesus forkynte var «jødedom» har liten verdi og heller virker villedende. Det vi i dette skrift i videste betydning kaller «jødedommen» var da en israelittisk-kanaaneisik-egyptisk-persisk og tildels hellenistisk religionsblanding som bare med møye ble holdt sammen innenfor den nasjonale rammen av felles historiske tradisjoner.

Striden mellom de religiøse partiene på Jesu tid om fundamentale trosforestillinger, fjerner inntrykket av noen homogen religion. Som sådan er jødedommen mer enn senere dannelse, skapt ikke minst av konfliktforholdet til kristendommen (og til islam).

Det er nok å nevne konflikten mellom fariseisk og sadduceisk teologi, som var markert ved at den første hevdet læren om oppstandelsen, den dualistiske troen på engler og demoner, på en mytisk messias og en Satan-figur, mens den andre i konservativ troskap mot den mosaisk-profetiske gudsoppfatning benektet alle disse mytiske fantasier som den med full rett fraskrev grunnlag i de kanoniske skrifter.

Her spalter jødedommen seg på så grunnleggende punkter at det dreier seg om noe annet og langt mer vidtrekkende enn ulike teologiske retninger innenfor en og samme «religion». I denne konflikt står Jesus fullt og helt på fariseernes side fordi han i sitt teologiske grunnsyn var fariseer.

Derfor er det så viktig for forståelsen av denne utvikling å være klar over at den ideologiske konflikten mellom den mosaiske «jødedom» og «kristendommen» i virkeligheten satte inn lang tid før Jesus opptrådte.

Kristendom er – det ligger i navnet - det samme som «messianisme», og det vil her si tro på at det vil opptre en gud, halvgud eller himmelgud ved siden av hovedguden og at denne stedfortreder skal «komme og frelse» hans utvalgte, altså en mytologi som betegner en stadig tydeligere avvikelse fra monoteismen.

Den har – som vi har sett – fått sine særlige vekstvilkår under den dualistiske mytologien som skapte stadig mer ortodokse sekter med behov for messianske førere. Denne dualismens tendens til oppløsning av den mosaisk-profetiske monoteisme nådde – skjønt uten å gli ut i den senere kristne og langt mer primitive form for «polyteisme» - sitt klimaks på Jesu tid.

Jesus var jøde i den forstand at hans forkynnelse helt og holdent var et produkt av den israelittisk-jødiske religionsutvikling og den senjødiske synkretisme. Denne synkretisme betød at han bare delvis kjente seg forpliktet av og bundet til sitt folks historiske tradisjoner, idet han levde i en tid da disse tradisjoner var i sterk oppløsning. Han er selv et uttrykk for denne oppløsning, idet han ble gjennomført uklar og selvmotsigende i sitt forhold til nasjonalreligionen, så uklar at hans forkynnelse ble bruddet med den».

 

----------------------    

 

21.08.2014

G. Ullestad